You are here

ᐃᑲᔪᖅᓯᒍᑏᑦ

ᑕᕝᕙᓂ ᓇᐃᐱᑦᓯᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᓄᐊᓯᒪᔪᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓯᒍᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᔪᓂᒃ. ᕿᓂᕐᖁᕕᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᒍᑎᑦᓴᓂᒃ ᑕᕝᕙᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᓂᒃ, ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᓐᖑᐊᑕᖅᓯᓐᓇᕆᑦ ᐅᕗᖓ environment@gov.nu.ca.

ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᑲᓲᒪᕖᑦ

ᑲᑎᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᓴᕐᕕᑦᓴᐃᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓄᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓴᐃᑦ ᓴᓇᕐᕈᑏᑦ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᐃᑦ ᒪᓂᒪᑎᑦᓯᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ.

ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᓄᐊᓯᒪᔪᑦ ᐊᑑᑎᓖᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᒻᒥᒃ

ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ

ᐃᑦᓴᕐᓂᑕᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᒻᒥ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓕᒥᔮᖅᐸᑦᑐᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ.