You are here

ᔪᐊᓇᓯ ᕕᐊᓐᔭᒪᓐ ᐋᕆᐊᒃ

“ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑐᖓ ᐅᓪᓗᒥ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᐊᐳᑎ ᐊᕿᓂᖅᓴᐹᓘᓕᖅᑐᖅ ᐃᑎᓂᖅᓴᐅᑦᓱᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᐅᓪᓗᒥ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒻᒥ ᓯᑯ ᐊᔾᔨᒋᔫᔮᕈᓐᓃᖅᑕᖓ ᐱᐅᓯᕆᕙᔪᔭᖓᑕ.”